top of page
dwienCAPU.jpg

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN DWIENFIT

Artikel 1 Definities

 1. DWIENFIT (hierna te noemen Dwienfit) is een onderneming die zich ten doel stelt lessen aan te bieden aan volwassenen, jongvolwassenen en kinderen. Ook biedt Dwienfit evenementen en kinderfeestjes en merchandise.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Opdrachtgever" verstaan: de rechtspersoon of het samenwerkingsverband van rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de diensten van Dwienfit en ook Dwienfit de opdracht geeft diensten te verlenen zoals bedoeld in lid 4 van dit artikel.

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Overeenkomst" verstaan: de rechtsbetrekking tussen Dwienfit en de Opdrachtgever, een en ander in meest ruime zin.

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "diensten" verstaan: alle door Dwienfit en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van lessen aan kinderen en andere volwassenen,  alsmede alle andere door Dwienfit ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder "Website" verstaan: de Website www.dwienfit.com


Artikel 2 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Opdrachtgever en Dwienfit gesloten overeenkomsten waarbij Dwienfit diensten aanbiedt en of producten levert.

 2. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Dwienfit  overeengekomen.

 3. Toepasselijkheid van andere voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

 4. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.


Artikel 3 De Overeenkomst

 1. Opdrachtgever kan contact opnemen met Dwienfit via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden diensten. Dwienfit zal met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en wensen, er zal daarna een inschrijfformulier per e-mail verstuurd worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van dit formulier of middels een opdrachtbevestiging per mail.

 2. Ook zal er het portretrecht formulier gemaild worden naar de opdrachtgever. Dit om schriftelijk toestemming te krijgen voor foto’s en filmpjes gemaakt tijdens de lessen, voor marketingdoeleinden.

 3. Als Dwienfit een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Dwienfit kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 4. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op het inschrijvingsformulier, dan maken zij geen deel uit van de overeenkomst, tenzij Dwienfit deze schriftelijk bevestigt.

 5. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke inschrijving vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Dwienfit

 6. De Opdrachtgever kan ook losse lessen volgen, of ze kunnen een abonnement afsluiten bij Dwienfit

 7. Dwienfit biedt zowel jaar- als maandabonnementen aan.

 8. Een jaarabonnement kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 2 maanden.

 9. Een maandabonnement kan worden opgezegd met een opzegtermijn van 1 maand. 


Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst

 1. Dwienfit zal zich inspannen de diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.

 2. Dwienfit heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

 3. Bij het inschakelen van derden zal Dwienfit de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Opdrachtgever redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Opdrachtgever overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Dwienfit worden doorbelast aan Opdrachtgever.

 4. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Dwienfit aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Dwienfit  worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Dwienfit zijn verstrekt, heeft Dwienfit het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de als dan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Dwienfit zijn diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 6. Indien voor de uitvoering van diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Dwienfit hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Dwienfit dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

 7. Dwienfit behoudt ten alle tijden het recht om leerlingen, al dan niet tijdelijk, uit de les te verwijderen als deze zich niet aan de huisregels houden. Voor deze les is het dan niet mogelijk om geld terug te krijgen.


Artikel 5 Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Dwienfit en Opdrachtgever tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra diensten tegen het gebruikelijke tarief betaald worden.

 3. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Dwienfit op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 4. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen Dwienfit en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.


Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Dwienfit is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat Dwienfit goede grond heeft te vrezen dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten.

 2. Voorts is Dwienfit bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

 3. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Dwienfit gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.


 

Artikel 7 Kosten, honorering en betaling

 1. Alle genoemde bedragen in de facturen zijn in euro’s en inclusief BTW tenzij anders vermeld.

 2. Dwienfit heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever.

 4. Betaling geschiedt via het betalen van een factuur. 

 5. Alle facturen dienen te worden betaald met inachtneming van een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

 6. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Dwienfit mede te delen.

 7. Het is mogelijk om gebruik te maken van de diensten van het jeugdfonds Sport & Cultuur, aangezien Dwienfit daar bij aangesloten is. Deze kunnen mogelijk een geheel of gedeelte van de jaarcontributie betalen. Mocht dit niet het hele bedrag zijn, dan is Opdrachtgever verplicht het nog openstaande bedrag te voldoen.

 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

 9. Indien Dwienfit besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Opdrachtgever, naast de verschuldigde hoofdsom en de in lid 7 van dit artikel genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

 10. Het staat Dwienfit vrij om pas over te gaan tot levering van de diensten zolang Opdrachtgever de opeisbare vordering overeenkomstig lid 7 van dit artikel niet heeft voldaan.


Artikel 9 Garanties

 1. Dwienfit geeft geen garanties omtrent de geleverde diensten.


Artikel 10 Aansprakelijkheid

 1. De Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Dwienfit is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Opdrachtgever onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

 2. Dwienfit is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de diensten van Dwienfit, verleent de Opdrachtgever de bevoegdheid aan Dwienfit om, als een door Dwienfit ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens de Opdrachtgever te aanvaarden.

 3. Dwienfit is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade.

 4. Dwienfit is niet aansprakelijk voor alle letselschade die kan ontstaan tijdens haar lessen.

 5. Dwienfit is niet aansprakelijk wanneer zij werkt voor een zakelijke Opdrachtgever.De Opdrachtgever draagt zelf het aansprakelijkheidsrisico wanneer zij gebruik maakt van de diensten van Dwienfit.  

 6. Dwienfit is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.

 7. Dwienfit is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene voorwaarden.

 8. De Opdrachtgever vrijwaart Dwienfit  voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de diensten.

 9. Indien Dwienfit aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Dwienfit met betrekking tot haar diensten.

 10. De aansprakelijkheid van Dwienfit is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Dwienfit niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Opdrachtgever betaalde bedrag.

 11. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Dwienfit.

 12. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.


Artikel 11 Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Dwienfit, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

 2. Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Dwienfit zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energie leveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Dwienfit, brand, pandemie, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

 3. In geval van overmacht wordt nakoming van de overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

 4. Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. 


Artikel 12 Vertrouwelijkheid van gegevens

 1. Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. Dwienfit kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 13 Klachtenregeling

 1. Indien Opdrachtgever een klacht heeft dient Opdrachtgever dit schriftelijk te zenden aan dwiensmits@gmail.com
   

Artikel 14 Identiteit van    

 1. Dwienfit is bij de KvK geregistreerd onder nummer 70946892 en draagt btw-identificatienummer NL001513696B71.

 2. Dwienfit is gevestigd aan Vredehofplaats 5 3062va Rotterdam

 3. Dwienfit is per e-mail te bereiken via dwiensmits@gmail.com en middels de Website www.dwienfit.com en telefonisch op 0683238570


Artikel 15 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de rechtsverhouding tussen Dwienfit en haar Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

 2. Alle geschillen die tussen Dwienfit en Opdrachtgever mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Rotterdam.

20190317 Dwienfit_734.jpg
bottom of page